Кръвното налягане не трябва да се измерва единствено когато имаме оплаквания.
Кръвното налягане не трябва да се измерва единствено при симптоми на високо или ниско кръвно. В много случаи първите симптоми са направо усложненията (инфаркт, инсулт, бъбречна недостатъчност и др.) на дългогодишна хипертония в съчетание с други рискови фактори – тютюнопушене, захарен диабет, висок LDL-холестерол, нисък HDL-холестерол, фамилно предразположение и др. Нужни са редовни профилактични измервания както вкъщи, така и при личния лекар.

1Колко често трябва да измервате кръвното си налягане

Независимо дали имате оплаквания или не – минимум 1 път в годината. Това става по време на годишния Ви профилактичен преглед при общопрактикуващия лекар.

При измерени нормални стойности остава изискването за минимум едно измерване годишно. При повишени или понижени стойности измерванията са по-чести. Нататък в статията се конкретизира.

По-добре от единичното измерване при личния лекар е да имате апарат за кръвно вкъщи, където можете да го измервате в спокойна обстановка и в различни часове през деня.

 • Измерването вкъщи елиминира възможностите за:
 • Синдром на бялата престилка – фалшиво повишено кръвно при лекаря, при иначе нормално в останалото време;
 • Маскирана хипертония – фалшиво нормално кръвно при лекаря, при иначе повишено в останалото време.

Първото измерване винаги се извършва и на двете ръце, за да се установи дали има значителна разлика между тях (над 15 mmHg). Ако има, следващите измервания винаги са на ръката с по-високото налягане. Вижте повече за това на коя ръка трябва да се измерва кръвното.

Както пише в статията за намаляване на кръвното налягане без лекарства – хипертонията е само един от рисковите фактори за инфаркти и инсулти.

Измерването на висока стойност и директното търсене в интернет на „натурални/естествени“ методи за понижението му без консултация с общопрактикуващ лекар/кардиолог е грешно.

При хипертония трябва да се проведат изследвания за останалите рискови фактори за сърдечносъдови заболявания:

Кога се измерва кръвно налягане

Най-важното

Задължително измерване
Минимум един път в годината при общопрактикуващия Ви лекар. Ако е нормално, това условие остава за следващите години.

Препоръчително измерване
Минимум един път в годината при ОПЛ, ако предишните измервания са били нормални + измерване при симптоми на високо кръвно.

Измерване при високо нормално кръвно (130-140 систолично)
Измерване сутрин и вечер в 3-7 последователни дни, за да се установи дали това са постоянни стойности. Ако са – промяна в начина на живот при хипертония за 1-3 месеца, след което отново двукратни измервания сутрин и вечер 3-7 дни, за да се установи ефекта от промените в начина на живот.

Измерване при ниско кръвно налягане (хипотония, под 90/60)
Промяна в начина на живот при ниско кръвно и измервания при симптоми на хипотония след това, за се установи ефекта от промените в начина на живот.

Кога се измерва кръвното през деня
Сутрин и вечер преди хранене и прием на лекарства за високо кръвно.

Измерване при диагностицирана хипертония (над 140/90)
След консултация с общопрактикуващ лекар/кардиолог и евентуално назначена терапия. Ефектът от терапията ще е максимален след няколко седмици. Задължително се измерва тогава, за се установи ефекта от терапията. Ако стойностите не са в целевите – повторна консултация с ОПЛ/кардиолог.

Отвори

В началото кръвното може да не е постоянно високо и при профилактичния преглед да се измерят нормални стойности. Това се нарича „маскирана хипертония“. При нея кръвното е измерено нормално при лекаря и повишено през останалото време.

Ако измерите горна граница над 140 или долна граница над 90, това е хипертония първа степен.

Не е задължително и двете граници да са завишени. В определението за хипертония пише „и/или“. 125/95 е хипертония първа степен (95 долна граница), също колкото и 145/95 (145 горна граница).

Вижте статията за нормалните стойности на кръвното налягане с възрастта.

2Кога през деня трябва да измервате кръвното си налягане

При измерване вкъщи е прието да се измерва сутрин и вечер преди хранене и прием на лекарства за хипертония.

При всяко измерване (сутрин и вечер) се измерва два пъти през 1-2 минути и се взема средната стойност от двете измервания.

Кръвното налягане се променя непрекъснато и следва денонощен ритъм, който зависи от съня.

На следващата графика е даден пример за нормалните му вариации през 24-часов период.

Кръвното налягане е най-ниско през нощта, по време на сън. След събуждане се повишава.

Това покачване е налично при всеки, но при хипертониците може да е силно изразено и да е причина за повишената честота на инфарктите и инсултите сутрин.

3Как да измервате кръвното си налягане, ако за пръв път сте измерили високо

Ако при измерване вкъщи инцидентно е установено повишено кръвно налягане (над 140 систолно или над 90 диастолно) е задължително да се измери отново, в следващите няколко дни.

Поведение при различни ситуации:

 1. Измерено над 180 систолично и/или над 110 диастолично без досегашен прием на лекарства за хипертония – това е спешно/неотложно състояние. Посещава се спешен кабинет.

  Нужни са изследвания за евентуални усложнения (остри или хронични), които класифицират състоянието в хипертонична спешност или хипертонична неотложност. Поведението ще бъде определено при спешното посещение.

 2. Измерено 130-180 систолично и/или 85/110 диастолилчно без досегашен прием на лекарства – посещение при общопрактикуващ лекар с евентуална консултация с кардиолог.

  След назначено от тях поведение (изследвания, лекарствено лечение, промени в начина на живот) може да се измерва вкъщи в следващите 3-7 дни, сутрин и вечер, двукратно през 1-2 минути. Взема се средната стойност от двете изследвания. След 3-7 дни се взема средната стойност от всички измервания.

  Диагностичен праг за хипертония е усреднена стойност над 135/85.

 3. Измерено 90-129 систолично и/или 60-84 диастолично без оплаквания – профилактични измервания всяка година при ОПЛ.

Прочетете статията как се измерва кръвно налягане с обикновен апарат или как се измерва кръвно с електронен апарат.

Измерванията у дома са обикновено по-ниски от тези при личния лекар/кардиолог. Диагностичната граница за хипертония при правилни, усреднени домашни изследвания в няколко дни е 135/85 mmHg.

Това е еквивалентно на границата от 140/90, която се ползва от общопрактикуващия лекар или кардиолог в лекарския кабинет.

При някои хора кръвното се покачва, когато са при лекаря. Нареча се „Синдром на бялата престилка“ и причината най-често е стреса от обстановката. Измерването вкъщи го елиминира.

Референтни стойности на кръвното налягане
Категория Систолно налягане (горна граница) Диастолно налягане (долна граница)
Оптимално < 120 < 80
Нормално 120 – 129 80 – 84
Високо нормално 130 – 139 85 – 89
Хипертония I степен (лека) 140 – 159 90 – 99
Хипертония II степен (умерена) 160 – 179 100 – 109
Хипертония III степен (тежка) ≥ 180 ≥ 110

4Колко често да измервате кръвното си налягане, ако имате хипертония

При диагностицирана хипертония и назначено лечение и промяна в начина на живот са необходими няколко седмици за максимален ефект на промените.

Лекарствата достигат максималния си ефект по-бързо от промените в диетата и физическата активност.

Ако при контролни изследвания няколко седмици след началото на лечението са достигнати и задържани целевите стойности (под 130/80 или 140/90), кръвното може да се измерва по-рядко след това.

Ако не могат да се достигнат целевите стойности е нужна повторна консултация с ОПЛ/кардиолог за евентуална промяна на терапията и контрол на лайфстайл промените.

Прекалено честите измервания могат да водят до фалшиво повишени стойности, поради стреса при провеждането им.

Възможни са изолирани покачвания на кръвното налягане в определени часове на денонощието (сутрин, вечер) при задоволителен контрол в останалото време.

Затова, ако измервате кръвното си налягане вкъщи, отново е препоръчително да ползвате горния алгоритъм (3-7 дни, сутрин и вечер, двукратно през 1-2 минути) вместо единични случайни измервания.

Можете да използвате тази таблица, за да следите промените в стойностите.

Вижте тук как се измерва кръвното налягане с обикновен апарат, и тук – как се измерва с електронен.

Новите статии

5Единични (случайни) измервания на кръвното налягане

Видими артериални пулсации. Може да са нормални при хора с нисък процент подкожни мазнини. Възможно е да се наблюдават и при повишено кръвно налягане, особено толкова усилени.

Единичните измервания са по-слабо информативни от редовните в няколко дни с усреднени стойности или амбулаторно измерване на кръвното налягане.

 • За диагноза артериална хипертония обикновено са нужни:
 • При ОПЛ или кардиолог – няколко измервания на стойности над 140/90 в различни дни;
 • Вкъщи – усреднени стойности над 135/85 от редовни измервания в 3 до 7 последователни дни, сутрин и вечер, двукратно през 1-2 минути, на ръката с по-високото налягане.
 • Инцидентно – единично измерване на силно завишено кръвно налягане в съчетание с установени органни промени в резултат на повишеното кръвно налягане (HMODs).

Под единично (случайно) измерване се разбира две измервания през 1-2 минути при налични или не симптоми на хипертония.

Единичните измервания не могат да установят евентуални вариации в кръвното налягане през денонощието.

С нарастване на възрастта често се увеличава само горната граница. Измерените стойности са например 160/80. Състоянието се нарича изолирана систолна хипертония.

Разликата между систолното (160) и диастолното (80) налягане се нарича пулсово налягане – в случая 80. Повишеното пулсово налягане е рисков фактор за сърдечносъдови инциденти.

6Измерване на кръвното налягане при хипотония

Замаяност при ниско кръвно налягане.
Замаяност, световъртеж и сърцебиене при рязко изправяне са някои от симптомите на ниското кръвно налягане (хипотония).

При чести симптоми на ниско кръвно налягане (хипотония), която е установена с няколко измервания, можете да прочетете статията за повишаване на кръвното налягане с диета и начин на живот.

В този случай кръвното налягане може да се измери няколко седмици след въвеждането на промените в начина на живот и диетата, за проследяване на техния ефект.Статията Ви беше полезна?

Коментари 5

5 коментара

Вашият коментар

Вашият коментар

Можете да споделите личен опит или познания, които ще бъдат полезни за останалите.

Не се отговарят въпроси относно (1) разчитане на изследвания, (2) поставяне на диагноза и (3) коментар на назначено лечение.

Лекуващият лекар (общопрактукуващ или прегледал Ви специалист) разчита изследванията, поставя диагноза и коригира лечението при нужда.

Eдинствено името и коментарът Ви ще се виждат. E-mail адресът не се публикува.

 1. Много благодаря доктор Кехайов за полезните ст атии написани компетентно и разбираеми за нас хората които нямат медицинско образование. Радвам се, че млад човек като Вас отделя време за да ни помага и съветва по въпроси които ни интересуват. Очаквайте моите въпроси. .. С уважение