Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече
Превенция

Задължителни профилактични прегледи 2020г. Кога и какво при възрастни и бременни

Профилактични прегледи при личен лекар - какви изследвания включват, кога се извършват. Какви са профилактичните прегледи при бременни жени.

Д-р Денислав Кехайов
Профилактичен преглед при личен лекар.
Редовно провежданите профилактични прегледи при общопрактикуващия Ви лекар или специалист могат да открият заболявания в ранен етап от развитието им. Могат и да открият рискови фактори за тях, които да се елиминират и да се предотврати появата на болестта.

1Кой провежда профилактичните прегледи

Целта на профилактичните прегледи и изследвания е ранно откриване на заболявания и рискови фактори.

Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебно заведение за извънболнична медицинска и дентална помощ.

Профилактичните прегледи освен Ваше право (личният Ви лекар не може да откаже провеждането им), са и Ваше задължение – можете да бъдете санкционирани 50-100лв за първо неявяване и 100-200лв. за повторно.

Същото се отнася и ако не заведете детето си на задължителна имунизация от имунизационния календар.

Съкращения: ОПЛ – общопрактикуващ лекар (личен лекар). АГ – акушер-гинеколог.

 • Кой извършва профилактичните прегледи:
 • Деца и юноши под 18 год. – ОПЛ и дентален лекар. Ако ОПЛ няма придобита специалност „Детски болести“, по желание на родителя/настойника прегледите могат да се извършват от педиатър.
 • Възрастни над 18 години – ОПЛ и дентален лекар.
 • Бременни и родилки до 42 дни – специалист по акушерство и гинекология (АГ) или ОПЛ по желание на бременната. За рискови бременности – само АГ.

2Задължителни профилактични прегледи при лица над 18 години

При възрастните над 18 години има ежегоден профилактичен преглед.

Към него след 30 годишна възраст в зависимост от пола и възрастта се добавят специфични изследвания, напр. мануално изследване на млечните жлези при жените, простатно-специфичен антиген (PSA) при мъжете и др.

 • Над 18 год. ежегодният преглед включва (жени и мъже):
 • Анамнеза и подробен статус
 • Изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ, BMI)
 • Оценка на психичен статус
 • Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)
 • Измерване на артериално налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, pH.
 • Кръвна захар на гладно – при рискови фактори (хипертония, висок холестерол, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет) и др.

От 30 до 65 години и за жените, и за мъжете се изследва пълна кръвна картина (ПКК) веднъж на 5 години. След 65 години е веднъж годишно.

От 30 години нататък за жените към профилактичния преглед се добавя ежегодно мануално изследване на млечните жлези.

От 30 до 40 години отново за жените се добавя ежегодно преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус и вземане на материал за цитонамазка.

При две негативни цитонамазки честотата намалява от ежегодна до веднъж на 3 години.

 • За мъже над 40 год. и жени над 50 год. се включват следните изследвания през 5 години:
 • Триглицериди;
 • Общ холестерол;
 • HDL-холестерол („добър“ холестерол)
 • Изчисляване на сърдечносъдовия риск по SCORE системата за лица без сърдечносъдови заболявания, захараен диабет и бъбречна недостатъчност;
 • При лица със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, бъбречна недостатъчност – изследва се LDL-холестерол („лош“), ако не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение;

За мъже от 50 години нататък се добавя изследване на простатно-специфичен антиген (PSA) веднъж на 2 години.

За жени от 50 до 69 год. включително се добавя мамография на млечни жлези веднъж на 2 години.

Новите статии

Важно: Не се повтарят по време на профилактичния преглед изследвания на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL и LDL-холестерол, ако те са извършени в рамките на предходните 12 месеца по друг повод.

Същото важи и за ПКК и урина, ако са направени в предходните 3 месеца по друг повод.

3Профилактични дейности при лица над 18 год. с рискови фактори за развитие на заболяване

При открити по време на профилактичния преглед рискови фактори за развитие на определени заболявания, общопрактикуващия лекар извършва и допълнителни дейности и изследвания.

Важно: Във всички случаи ОПЛ информира пациента за рисковите фактори за съответното заболяване, обучава го в самоизследване за ранно откриване на заболяването и прави препоръки за спиране на вредни навици, двигателна активност, начин на хранене и др.

 • Специфични дейности при определени рискови фактори:
 • Рискови фактори за сърдечносъдови заболявания – ОПЛ обучава пациента за самонаблюдение на тегло, кръвно налягане, сърдечна честота. При необходимост се консултира с кардиолог.
 • Рискови фактори за захарен диабет – обучава го за самонаблюдение на тегло, кръвно налягане. При необходимост се консултира с ендокринолог. При много висок риск за развитие на захрен диабет се изследва гликиран хемоглобин (HbA1c).
 • Рискови фактори за рак на маточната шийка – информира за рисковите фактори, обучава за самонаблюдение, дава препоръки за хигиенните навици, сексуалното поведение. При нужда се консултира с акушер-гинеколог.
 • Рискови фактори за рак на млечната жлеза – ОПЛ обучава в самоизследване на млечните жлези. При необходимост консултация с акушер-гинеколог или хирург.
 • Рискови фактори за рак на дебелото черво – при необходимост се консултира с гастроентеролог.
 • Рискови фактори за рак на простатата – при необходимост консултация с уролог. При PSA < 4 ng/ml изследването се извършва веднъж на 2 години. При стойности 4-9 ng/ml по преценка се консултира с уролог. При PSA > 10.0 ng/ml задължителна консултация с уролог.
 • Пушачи – ОПЛ информира пациента за рисковете от тютюнопушенето, дава съвети за отказване.
 • Наднормено тегло – ОПЛ информира пациента за рисковете за развитие на заболяване, дава препоръки за начина на хранене, двигателната активност и вредните навици.

4Задължителни профилактични прегледи при нормална бременност

Прегледи и изследвания при нормална бременност и послеродов период до 42 ден след раждането
 Наблюдение върху протичането на нормална бременност
Вид на прегледите и изследванията Кога се извършва прегледа и изследването Медико-диагностични изследвания (МДИ) Кога се извършват МДИ

1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане

При първо посещение

Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH СУЕ,

Един път при първо посещение

• кръвна захар,

• урина – седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)

По един път – в V и VІІІ лунарен месец

2. Измерване на артериално кръвно налягане

• в І триместър – един път;

• по един път във всеки следващ лунарен месец;

• в ІХ и Х – по два пъти

Определяне на кръвна група и Rh фактор

Един път – в І триместър (или при първо посещение)

3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

• в І триместър – един път;

• по един път във всеки следващ лунарен месец;

• в ІХ и Х – по два пъти

• Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

• Изследване за сифилис

• Изследване за хепатит В/НвS Ag/

• Изследване за HIV (при съгласие)

Един път при първо посещение

4. Гинекологичен статус

• Един път – при

първо посещение;

• един път – в ІV лун. месец;

• в следващите – по преценка

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

• Един път при първо посещение;

• един път в ІХ лун. месец

5. Сърдечна дейност на плода

• От V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец;

• в ІХ и Х – по два пъти

 

 

6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

• Един път при първо посещение

 

 

7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване

• Един път при първо посещение;

• един път в ІХ лун. месец

 

 

8. Акушерска ехография

• Един път – в І триместър;

• един път от 16 – 20 гест. седмица

 

 

Наблюдение на послеродовия период от раждането до 42 ден след него

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)

2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите

3. Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията

4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането

Изследване на:

• хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити

• СУЕ

• албумин и седимент в урина

Еднократно

5Задължителни профилактични прегледи при рискова бременност

Бременност с риск

Рискови фактори

Вид на прегледа

Кога се извършва прегледа

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

Кога се извършват МДИ

Консултативни прегледи

Кога се извършват консултативните прегледи

Възраст над 35 години

1. Същият като при нормална бременност

2. Две допълнителни ехографии през бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. Два пъти

1. Същите като при нормална бременност

2. Серумен скрининг за:

• алфа-фетопротеин

• свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба

1. Същата като при нормална бременност

2. От 15 – 19 г.с.

Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

 

Възраст под 20 години

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път от 28 – 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за хламидия

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път

 

 

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 – 32 г.с.

1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

От 9 – 12 г.с. – при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания

От 17 – 20 г.с. – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор

От 26 – 28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

 

 

Бременни с риск от развитие на диабет:

– предишно раждане на едър плод

– предишно мъртво раждане

– семейна обремененост с диабет

– предходящо нарушение на въглехидратния толеранс

– раждане на дете с аномалии

– наличие на глюкозурия

– възраст над 25 години

– повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

1. Същият като при нормална бременност

2. Ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 – 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или

Кръвнозахарен профил (гликиран хемоглобин)

1. Същата като при нормална

бременност

2. При първо посещение – 1 път

• от 24 – 28 г.с. при необременени – 1 път

• в 28 г.с. при обременени

Със специалист по ендокринология и болести на обмяната

• При първо посещение – 1 път;

• от 24 до 28 г.с. при необременени – 1 път;

• в 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск:

• произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)

• други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

1. Същият като при нормална бременност

2. Допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път в 28 – 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания

3. Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. При първо посещение

3. До VІІ лунарен месец

Консултация със съответни специалисти според риска

 

Коментари 1

Коментар (1)

 1. здравейте! скоро бях на профилактичен преглед, имам билирубин и уробилиноген в урината. резултатите от ПКК са в норма, както и другите показатели на урината. какви допълнителни изследвания трябва да направя, подобен резултат притеснителен ли е? нямам оплаквания и съм в добро общо състояние. благодаря.

  Въпросът трябва да се зададе към лекуващ или проследяващ лекар. Ако желаеш да коментираш с д-р Кехайов виж абонаментите.