Съсирека вдясно ли чакаш? Нормализирай кръвното, холестерола и кръвната си захар. Предпази се от инфаркт и инсулт. Научи повече

Общи условия

Дата на последно обновяване: 14.01.2022г.

Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Май Хелт Факторс ЕООД, с ЕИК BG206745437, адрес на управление гр. Пловдив 4030, ул. Васил Ихчиев, №7, ет. 2, ап. 6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

Чл. 2. Услугата представлява предоставяне на достъп до дигитално съдържание, обединено под името „Моите здравни фактори“, намиращо се на уебсайта на Доставчика.

Чл. 3. Услугата се предоставя срещу авансово заплащане на абонамент за период от 6 и 13 месеца.

Чл. 4. Услугата се ползва само от един човек. Това е Ползвателят, чиито данни са предоставени при регистрацията на индивидуалния профил в сайта. При установени нарушения Доставчикът има право да спре или преустанови достъпа на Ползвателя до Услугата.

Данни за доставчика

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Май Хелт Факторс ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4030, ул. Васил Ихчиев, №7, ет. 2, ап. 6
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4030, ул. Васил Ихчиев, №7, ет. 2, ап. 6
 4. Данни за кореспонденция: Фомуляр за контакти на сайта или e-mail , тел. .
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG206745437
 6. Данни за управител на дружеството-Доставчик: д-р Денислав Кехайов, регистриран в Български Лекарски Съюз с УИН 1700005417.
 7. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
  тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: kzp.bg

Определения

Чл. 6. Определения за термини, ползвани в този документ:

 1. Уебсайт – сбор от свързани уеб страници, съдържащи текстово, графично, видео и всякакво друго съдържание, което е достъпно на адрес drkehayov.com, както и всички страници, принадлежащи на този домейн и негови поддомейни.
 2. Бисквитки – малки текстови файлове, които се запазват на устройството Ви при посещение на даден уебсайт, включително и този.
 3. Браузър – софтуерно приложение за достъп, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет, посредством различни видове протоколи за пренос на данни.
 4. Хиперлинк – електронна връзка от една уеб-страница към други уеб-страници в същия уебсайт или друг уебсайт.
 5. Абонаментна такса – такса за ползване на Услугата от Ползвателя за определен период от време.
 6. Абонаментен план – съвкупността от услуги и преференциални условия, предлагани под формата на пакетно предложение, валидно за определен срок, указан в сайта на Доставчика,
 7. „Моите здравни фактори“ – обобщаващо име за съдържанието и съвкупността от услуги, достъпни при използване на Услугата.

Характеристики на услугата

Чл. 7. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 8. Услугата включва предоставяне на достъп до дигитално съдържание на име „Моите здравни фактори“, включващо информационни текстови, графични, аудио и видео материали, публикувани в уебсайта на Доставчика и/или предоставени за ползване от Доставчика на Ползвателя чрез други електронни методи.

 1. В Услугата могат да бъдат включени и определен брой телефонни или видео разговори на месечна база между Ползвателя и Доставчика, при избор и заплащане от Ползвателя на съответния абонаментен план, съдържащ тази възможност.
 2. В рамките на разговорите с Доставчика, Ползвателят може да получи информация за възможни действия във връзка с негов здравословен проблем, без да получава медицинска консултация.

Чл. 9. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно условията, обявени в уебсайта на Доставчика в Интернет.

Чл. 10. Ползвателите използват Услугата след авансово заплащане на абонаментна такса за 6 или 13 месеца.

 1. В случай, че Ползвателят желае неограничени разговори между Ползвателя и Доставчика, Ползвателят е длъжен да доплати авансово за броя на месеците, в които Ползвателят и Доставчикът са се споразумели да осъществяват неограничени разговори.
 2. Минималният брой месеци по ал. 1 е 3 (три) месеца.

Чл. 11. Ползвателите използват Услугата след регистрация на индивидуален техен профил в уебсайта.

 1. Използването на Услугата се осъществява през индивидуалния профил на Ползвателя.

Цена на услугата

Чл. 12. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

Чл. 13. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

Чл. 14. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени на уебсайта на Доставчика, когато Услугата се предоставя възмездно.

Чл. 15. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез изпращане на потвърдително електронно писмо (e-mail) до e-mail адреса на Ползвателя, предоставен при регистрацията на индивидуалния му профил в сайта.

Условия на плащане. Възстановяване на суми

Чл. 16. Ползвателят е длъжен да заплати абонаментната такса за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на регистрация в уебсайта.

Чл. 17. В случай, че Ползвателят не заплати абонаментната такса в посочения срок регистрацията му в сайта се счита за невалидна и се третира като отказ от заплащане на абонаментната такса.

Чл. 18. Начини на плащане на абонаментната такса:

 1. Плащане по банков път:
  Получател: МАЙ ХЕЛТ ФАКТОРС ЕООД
  Банка ДСК
  IBAN: BG62STSA93000028626196
  BIC: STSABGSF
  Основание за превод: Е-mail адрес на Ползвателя или номера на поръчката. Промо код, ако Ползвателят има такъв.
 2. Плащане с карта (дебитна или кредитна) чрез системата на ePay (https://www.epay.bg)

Чл. 19. Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказ от договора съгласно чл. 34.

 1. Пълното възстановяване на платените суми се извършва не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
 2. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.
 3. Възстановяването на суми, платени от Ползвателя с карта, се извършва единствено чрез картова операция със същото платежно средство.

Предоставяне на услугата. Технически стъпки за сключване на договора.

Чл. 20. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

Чл. 21. За да използва Услугата, Ползвателят въвежда в процеса на регистрация на индивидуалния си профил име и фамилия, телефон, своя e-mail адрес и избрана от него парола за достъп.

Чл. 22. Паролата за достъп в в индивидуалния профил на Ползвателя се определя от Ползвателя, по време на регистрацията в уебсайта на Доставчика, съобразно посочената в него и настоящите общи условия процедура.

Чл. 23. Попълвайки данните си и натискайки бутон „Завърши поръчката“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е изцяло с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва безусловно.

Чл. 24. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочения от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

 1. Ползвателят потвърждава регистрацията си и сключването на договора чрез кликване на хиперлинка в електронното писмо, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.
 2. След потвърждаването се създава индивидуален профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

Чл. 25. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предоставя верни и актуални данни.

 1. Ползвателяте длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 26. Договорът се сключва на български език.

Чл. 27. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://drkehayov.com/usloviya-polzvane, заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и Политиката за поверителност, достъпна на адрес https://drkehayov.com/politika-poveritelnost-biskvitki), заедно с всички изменения и допълнения в нея.

Чл. 28. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден индивидуалният профил на Ползвателя при Доставчика.

Чл. 29. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 30. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

Чл. 31. За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 32. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателя, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.

Чл. 33. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Условия за отказ на извършена поръчка

Чл. 34. Ползвателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

Чл. 35. За да упражни правото си на отказ от договора, Ползвателят може да използва стандартния формуляр за отказ (свали оттук) или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика, указана в уебсайта drkehayov.com. В тези случаи Доставчикът е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Чл. 36. Чл. 34 не се прилага в случай, че Услугата е предоставена напълно и изпълнението на Услугата е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика (Чл. 57, ал. 1 от ЗЗП).

 1. Чл. 34 не се прилага в случай, че Услугата по договора представлява предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. (Чл. 57, ал. 13 от ЗЗП)
 2. Изпълнението на Услугата се счита за започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до избраната от Ползвателя Услуга и вход в системата от страна на Ползвателя в създадения му индивидуален профил с потребителско име и парола.
 3. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът е изпълнен изцяло от Доставчика.
 4. Доставчикът запазва правото си по индивидуална преценка да уважи отказа на поръчката от Ползвателя, направен в срок до 30 дни от датата на поръчката.

Права и задължения на страните

Чл. 37. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

 1. Ползвателят няма право да разпространява, да прави достояние или да предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които са му предоставени в рамките на използване на Услугата от Доставчика.

Чл. 38. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва каквито и да е технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването ѝ от другите ползватели.

Чл. 39. Ползвателят се задължава при използване на Уебсайта да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

 1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;
 2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;
 4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
 5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;
 6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателятне е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.
 7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

Чл. 40. Ползвателят няма право да посещава уебсайта с автоматични средства, да използва „уеб-паяци”, „уеб-краулери“, „хакване“, „кракване“, „скрейпване“, „крауване“ с цел системно извличане на информация от Уебсайта или с цел функционално свързване на съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт. Ползвателят няма право да достига или да се опитва да достига до информация, която не е публично публикувана на Уебсайта или не е достъпна за него в рамките на закупената от него абонаментна Услуга.

Чл. 41. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 42. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва съдържанието на Услугата, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

Чл. 43. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

Спиране и прекратяване

Чл. 44. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

 1. При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
 2. За времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;
 3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателя;
 4. Ползвателятне е заплатил дължимата от него абонаментна такса.
 5. След отпадане на обстоятелствата по предходните алинеи 36.1 до 36.4 достъпът до Услугата се възобновява своевременно от Доставчика.

Чл. 45. В случаите по чл.36 ал.1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 46. Доставчикът прекратява достъпа до Услугата в следните случаи:

 1. При съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателя;
 2. При прекратяване действието на общите условия;
 3. При писмено заявление от страна на Ползвателя;
 4. При изразено несъгласие от страна на Ползвателяс промените в общите условия, отправено до Доставчика.

Лични данни

Чл. 47. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 48. От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателяДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адреса, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.

Чл. 49. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://drkehayov.com/politika-poveritelnost-biskvitki.

Чл. 50. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

Чл. 51. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 52. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УслугатаДоставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 53. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес – www.drkehayov.com/my-account/edit-account

Интелектуална собственост

Чл. 54. Освен ако не е отбелязано друго, цялото съдържание на уебсайта посредством който се предоставя Услугата – drkehayov.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текстово съдържание, илюстрации, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 55. Ползвателят има неизключителното и непрехвърлимо право да зарежда на екран и използва съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за лични нетърговски цели.

Чл. 56. Ползвателят няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

Чл. 57. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън указаното в чл.45, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика.

 1. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

Чл. 58. При предоставяне на данните за достъп до индивидуалния профил на Ползвателя на трети лица, копиране, скрейпване, използване, принтиране или възпроизвеждане на съдържанието на Уебсайта извън допустимата лична употреба и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху материалите в Уебсайта на Доставчика предоставени като част от Услугите, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на 3000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

Чл. 59. Разпоредбата на чл.58 не лишава Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

Чл. 60. С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при използване на Уебсайта.

Ограничаване на отговорността

Чл. 61. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на ДоставчикаДоставчикът не гарантира, че предоставеното съдържание в Услугата е непрекъсваемо и не съдържа грешки.

Чл. 62. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

Чл. 63. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.

Чл. 64. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време на предоставяне на Услугата и/или след този период.

 1. Доставчикътне носи отговорност за връщане на част или цялата абонаментна такса и/или доплащания за неограничени разговори за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време на срока на абонаментния му план или след този период.

Чл. 65. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез Уебсайта във връзка с Услугата.

Чл. 66. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

Чл. 67. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством Уебсайта. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

Чл. 68. Дигиталното съдържание, достъпно чрез Услугата, както и цялата информация, споделена по време на разговорите между Ползвателя и Доставчика:

 1. Имат единствено и само информативна цел;
 2. Не заместват, не претендират да заместват и не трябва да се използват за заместител на консултацията, диагностиката и лечението от квалифицирано медицинско лице;
 3. Не са предназначени като специфична инструкция за индивидуални лица и не следва да се тълкуват като такива;
 4. Не трябва да се приемат като абсолютно достоверни и правилни, дори същите да се окажат такива;
 5. Не препоръчват прилагането на самолечение на здравословни проблеми.

Чл. 69. В случай на възникнал здравословен проблем, съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, Ползвателят:

 1. Задължително трябва да се консултира с квалифицирано за терапията на проблема медицинско лице;
 2. Не трябва да използва дигиталното съдъражние, достъпно чрез Услугата, като заместител на консултация и лечение, извършени от квалифицирано за терапията на проблема медицинско лице.

Чл. 70. Доставчикът не носи отговорност за възникнали риск, физически и морални вреди вследствие на използването на Услугата;

Чл. 71. Доставчикът не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на дигиталното съдържание, достъпно чрез Услугата;

Чл. 72. Доставчикът не осигурява незабавно подновяване на дигиталното съдържание, достъпно чрез Услугата, в случай, че същото е неактуално с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с онлайн продажба Ползвателят може да използва сайта на комисията kzp.bg сайта: ec.europa.eu

Комуникации

Чл. 73. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

Чл. 74. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени чрез електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 75. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

Обезщетения

Чл. 76. Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

Изменение и достъп до общите условия

Чл. 77. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

Чл. 78. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 79. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата.

 1. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 80. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

Прекратяване

Чл. 81. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 2. с прекратяване на регистрацията на Ползвателяза ползване на Услугата;
 3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия;

Чл. 82. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Други условия

Чл. 83. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 84. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 85. Уебсайтът съдържа хиперлинкове към други ресурси в интернет. Тези хиперлинкове са предоставени за удобство на Ползвателя и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други ресурси, които могат да му бъдат полезни.

 1. Линковете нямат за цел да индикират, че Доставчикът спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че Доставчикът е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.
 2. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки хиперлинк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не се отнасят до твоите взаимоотношения със свързаните сайтове.

Чл. 86. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 87. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 88. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.